Logo
081-909-9447


Company Profile

Jane

บริษัท ฟุตสเต็ปฟลอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดย คุณอภิรักษ์ จุลสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้างวัตถุประสงคฦ์หลักเพื่อประกอบธุรกิจในกลุ่มงานพื้น ได้แด่ พื้นไม้ Engineered Wood, พื้นกระเบื้องยาง Vinyl, พื้น SPC Flooring, พื้นและผนังไม้ Cork, พื้นไม้ Laminate เป็นหลัก

ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของความต้องการงานสินค้าพร้อมบริการ โดยเป็นสิ่งสาคัญในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ทั้งในกลุ่มลูกค้า Architect, Interior Designer, Developer, Main Contractor บริษัทฯจึงได้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจสินค้าพร้อมบริการอย่างครบวงจร รวมถึงขยาย ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ไปยังตัวแทนจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ด้วยความเป็นผู้นำการให้บริการสินค้าพร้อมบริการรติดตั้ง ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการให้บริการสินค้า พร้อมบริการติดตั้ง มากกว่า 100 โครงการ ทำให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพของสินค้า คุณภาพของงานบริการติดตั้ง ทั้งก่อนและหลังการขาย การให้บริการ การส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดการ และการรับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็น หลัก โดยบริษัทฯ ได้ทำการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดได้มีการพัฒนาสินค้า “หลังคาลด ความร้อน” ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยและคิดค้นจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “FRACTAL SHADE”

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยคำนึงถึงผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็น สำคัญเพื่อทำให้บริษัทฯก้าวไปสู่การเป็นองค์กรในภาคธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม เพื่อนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง และองค์กรที่ยั่งยืนในที่สุด

ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก(ในเครือ)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Engineered Wood พื้นไม้เอ็นจิเนียวู๊ด
Vinyl Flooring พื้นไวนิล
SPC Flooring พื้น SPC
Cork Flooring พื้นไม้คอร์ก
Fractal Shade หลังคาลดความร้อนแฟร๊กทัลเชด

 

Jane
บริษัท โฮมแมททีเรียล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดย “คุณอภิรักษ์ จุลสุคนธ์” กรรมการผู้จัดการ โดยประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด และเป็นตัวแทนจาหน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนาของประเทศไทยบริษัทฯมีนโยบายในการ “บริการอย่างครบวงจร” ซึ่งตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจใน กลุ่มวัสดุก่อสร้างกว่า 15 ปี เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม เป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในวงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เรายังให้บริการสินค้าครอบคลุมไปยังทั่วประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

JaneJane

 

Jane
บริษัท ดีโฮม บิลเดอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดย “คุณอภิรักษ์ จุลสุคนธ์” กรรมการผู้จัดการ ประกอบธุรกิจในการรับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคาร ที่พักอาศัย และงานติดตั้ง ระบบรั่วสำเร็จรูป และผนังสำเร็จรูป ให้กับโครงการ และบ้านพักอาศย

Jane

 

Jane
บริษัท แฟร็กทัล (ไทยแลนด์) จำกัดผู้ผลิตหลังคำลดควำมร้อน FRACTAL SHADE ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560โดยการร่วมทุนระหว่าง “คุณอภิรักษ์ จุลสุคนธ์” และผู้วิจัยและพัฒนา หลังคาลดความร้อน FRACTAL SHADE จากประเทศญี่ปุ่น โดยมีการลงนามเซ็นต์สัญญาร่วมกัน เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตหลังคาลดความร้อน FRACTAL SHADE ในประเทศไทย และได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ของวัสดุดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2561

JaneJane

หลังคาลดความร้อน FRACTAL SHADE คิดค้นและวิจัยโดย PROFESSOR SATOSHI SAKAI แห่งมหาวิทยาลัย KYOTO UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้วิจัยโดยใช้หลักการของธรรมชาติ โดยออกแบบจากต้นไม้และใบไม้ และองค์ประกอบของทิศทางของแสงแดดและแรงลม ประกอบกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการสะสมความร้อนของผิววัสดุ โดยออกแบบให้ชิ้นส่วนของหลังคาFRACTAL SHADE มีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเล็กๆโดยอาศัยหลักการขึ้นลงและทิศทางของพระอาทิตย์ทำให้การหักเหของแสงให้ลงมายังหลังคาน้อยที่สุด และยังออกแบบให้ลมสามารถลอดผ่านหลังคาได้ทำให้อากาศที่อยู่ภายใต้หลังคามีการถ่ายเทและมีความเย็นอีกทั้งวัสดุที่ใช้ผลิตยังไม่นำพาความร้อน ทำให้ไม่มีความร้อนสะสมที่ ผิวของวัสดุอีกด้วย

Jane
Powered by footstepfloor